Use some Irish Language online for #lnag12 :: Lá na Gaeilge Ar Líne 17.03.12. Gaeilge ár Linne. Gaeilge ar líne.
Friday September 30th 2016

Insider

Archives

lnag12 @ TG4

Táimid uilig ar bís go mbeidh TG4 ag glacadh lán-pháirte in #lnag12. Maith sibh féin!

We’re ar bís here that TG4 will be joining in the #lnag12 craic. Fair play!

Coimeád súil eile ar an stáisiún!

Keep a súil eile on your telly!

Twibbon!

Leis an Twibbon a chur ar FACEBBOOK:

1. Lean an nasc seo

2. Má tá tú logáilte isteach i Facebook cheana feicfidh tú do ghrianghraf próifíle féin leis an Twibbon ar a bharr – roghnaigh Show My Support Now. Muna bhfuil

3. Feicfidh tú an cuireadh logáil isteach atá sa phictiúr thíos – ansin roghnaigh Show My Support Now.

4. Iarrfar ort ar mhaith leat cuireadh a thabhairt do chairde – ach is féidir neamhaird a thabhairt dó sin.

5. Roghnaigh Set as my profile picture

6. Bí cinnte nuair a fhilleann tú ar Facebook go ndéanann tú  Finish Cropping a roghnú.

To add to FACEBBOOK just

1. Follow this link

2. If you’re already logged in to facebook you’ll see your own profile pic with the twibbon overlaid – just click Show My Support Now. Otherwise

3. You’ll see the invitation to login pictured below. Then click Show My Support Now.

4. You’ll be asked if you want to invite friends – you can just skip that.

5. You can choose to Set as my profile picture

6. Make sure when you get back to Facebook to click Finish Cropping

#lnag12 & rónán @ 3

An-áthas orainn a fhógairt go mbeidh laoch craiceáilte na Gaeilge Rónán Mac Aodha Bhuí ag tabhairt tacaíochta do Lá na Gaeilge ar líne athuair.

We’re delighted that Irish language broadcast hero and the man behind Cabaret Craiceáilte Rónán Mac Aodha Bhuí will be with us again this year for Lá na Gaeilge ar líne.

Beidh mé ag labhairt ar #lnag12 le Rónán ar a chlár RnaG inniu idir a 3 agus a 4 in. Éistigí isteach.

I‘ll be chatting to Rónán about #lnag12 on his Raidío na Gaeltachta show today between 3 and 5pm. Listen in.

An Ghaeilge abú!

#lnag12 i do Phóca

Tá sé níos éascaí ná riamh páirt a ghlacadh in #lnag12 agus tú as baile. Más ar an dramhlás féin duit, níl le déanamh ach lámh a chur ar do ghlicghután agus sin tú!

It’s never been easier to take part in #lnag12 and you on the go. Even if you’re out on the lash, you’ve only to grab a hold of that smartphone in your pocket and sin tú!

Cuir pictiúirí agus uasdátú ar Facebook, nó Twitter agus déan sinn a chlibeáil. Nó seol audioboo fiú.

Stick your pictures and updates on Facebook, or Twitter and tag us in. Or post an audioboo even.

Agus is féidir i gcónaí íomhánna 7rl a chur chugainn i ríomhphost ag eolas@lnag.org.

And you could always email pics etc. to us at eolas@lnag.org.

An Ríomhlóid abú!

Bród le Bernard

Bígí cinnte páirt a ghlacadh sa bhfeachtas iontach seo, Bród, atá idir lámha ag Bernard Dunne. Is féidir chuile eolas a fháilt ag rte.ie/brodclub.

Make sure to sign up for Bernard Dunne’s excellent Bród project. All the info is at rte.ie/brodclub.

Réitíonn cur chuige agus an sprioc Bród go mór lenár gcinn féin, dar ndóigh. Is cinnte go mbíonn deacrachtaí ag foghlaimeoirí agus acu siúd atá ar bheagán Gaeilge le féinmhuinín nuair a léimeann siad isteach i gcomhluadar na Gaeilge, agus tá’s ag an saol nach gcabhraíonn dearcadh chuile eagras nó grúpa Gaeilge leis sin.

Bród’s aims and approach sit very well with our own, of course. We all know that learners and those with only the few words from school struggle a little once they start to have a go in the real world. Not not every Irish language group or orginisation makes it easy.

Deiseanna iontacha atá i mBród agus i Lá na Gaeilge an cúpla focal a úsáid – maraon le Gaeilge bhinn d’ard chaighdeán. Bígí linn.

Bród and Lá na Gaeilge are great chances to use the cúpla focal and the Gaeilge bhinn too! Join the craic.

Is féidir Bród a leanúint ar Twitter ag @rtebrodclub. Agus má tá tú ar Twitter ná déan dearmad #lnag12 a chur le tweet ar bith le Gaeilge don chéad cúpla lá eile.

You can Follow Bród on Twitter at @rtebrodclub. And if you’re on Twitter, don’t forget to put #lnag12 with any bit of Gaeilge you tweet for the next few days!

An Ghaeilge abú!

#lnag12 @ raidió na life

Tá an-áthas orainn go mbeidh stáisiún Ghaielge BhÁC, agus ceannródaí athbheochan uirbeach na teangan, raidió na life, ag glacadh páirt in #lnag na bliana seo.

We’re delighted that Dublin Irish-language station, and pioneer of urban language revival, raidió na life, will be joining the craic for #lnag12 this year.

Táid ar fáil ar twitter ag @raidionalife - leanaigí ansin iad, agus is féidir iad a chloisint ar líne ag raidionalife.ie

You’ll find them on twitter at @raidionalife – be sure to be following them there, and you can hear them online at raidionalife.ie.

Beidh Ciarán ar Fios Feasa anocht ar a 20:15 ag labhairt le Judy-Meg Ní Chinnéide agus Cormac Mac Gabhann faoi #lnag12. Éistigí isteach!

Ciarán’ll be on Fios Feasa tonight at 20:15 talking to Judy-Meg Ní Chinnéide and Cormac Mac Gabhann about #lnag12. Tune in!

An Ríomhlóid abú. Seo linn. Hup!

Ní Cuma – Languages Matter

Fís iontach ag UNESCO a léiríonn tábhacht agus buntáistí mhionteangacha agus an baol ina bhfuileadar.

UNESCO’s video emphasises the importance and advantages of minority languages, and the dangers they face.

Beidh Lá Idirnáisúnta na Máthairtheangacha againn arís ar an 21.02.2012 – nach deas an tuar palandrómach é sin!

We’ll celebrate International Mother Tongue Day again on 21.02.2012 – a nice palindromic omen!

Lá na Gaeilge ar líne 2012!

Bhuel, a chairde

Bliain eile imithe tharrain, agus nach iontach an borradh atá ag teacht i gcónaí ar phobal na Gaeilge ar líne. Tá súil againn go mbeidh sibh uilig linn athuair leis an bhfás sin a cheilliúradh agus le cabhair agus spreagadh a thaibhairt dár gcairde atá i mbun a foghlama.

Another year behind us, and isn’t it wonderful to see how the Irish language online community continues to grow. We hope you’ll all join us for #lnag12 to celebrate this growth and to help our friends around the world who are learning the language.

I mbliana, ar an mblag seo, déanfaimid chuile alt (paragraf) a scriobh i nGaeilge ar an gcéad dul síos, agus i mBéarla ina dhiaidh sin. Cé go mbíonn sé seo rud beag deacair orthu siúd atá ar bheagán Gaeilge, sé an t-aischothú a fuaireamar anuraidh ná go gcabhraíonn sé leis an bhfoghlaim.

On lnag.org this year we’ll write each paragraph in Irish in the first instance, followed by an English version. Although this can be a little difficult, the feedback we had last year is that it can really help learners with comprehension.

Beidh an-chuid slite inar féidir libh páirt a ghlacadh in #lnag12. Coimeádaigí súil ar an mblag seo, bígi inár gcara ar Facebook (http://www.facebook.com/riomhloid), agus leanaigí ar Twitter muid ag @lnag12.

There’ll be lots of ways to take part in #lnag12. Keep an eye on this blog, friend us on Facebook (http://www.facebook.com/riomhloid), and follow us on Twitter at @lnag12.

BB7B, Ciarán
LNAG12

Scannáin na Gaeilge

Ciarán Reilly has kindly created an Irish language film quiz for #lnag11. Reckon you know your movies? Give Ciarán’s quiz a lash for the craic and test your Irish while your at it.

How do you like them apples?

Maith thú a Chiaráin.

quiz scannáin curthaithe ag Ciarán Reilly do #lnag11. An bhfuil fios do ghnó agat maidir le scannáin? Glac d’uain go bhfeicfidh tú. Deis craic a bheith agat agus do chuid Gaeilge a chleacthadh.

Maith thú a Chiaráin.

Gaeilge ag an gComputer!

The following is a brief article on Irish language and computers written for #lnag by Panu Höglund. Go raibh míle maith agat a Panu!

Caithfidh mé a rá nach ábhar adhnua dom ar aon nós Gaeilge a bheith le feiceáil ar an nGréasán, nó thiar sna nóchaidí ba í an teanga a tharraing i dtreo na ríomhairí agus na ríomhghréasán mé an chéad uair riamh. Bhí mé ag foghlaim na Gaeilge as mo stuaim féin i dtús na nóchaidí, ach ar ndóigh, ní raibh aon duine i m’aice a bhféadfainn comhrá a choinneáil leis trí mheán na teanga. Nuair a d’fhoghlaim mé uraiceacht scimeála an Idirlín, d’imigh sin agus tháinig seo, áfach. Chuaigh mé i bpobal Gaeilge GAELIC-L a bhí ag imeacht le sé bliana anuas san am – i lár na nóchaidí a tharla seo – agus ó shin i leith níor shleamhnaigh oiread is lá amháin uaim gan mé úsáid éigin a bhaint as an nGaeilge ar líne. Lá Gaeilge gach lá.

Le cuidiú ó chairde maithe in Éirinn fuair mé cleachtadh ceart ar an teanga, agus trí dhianstaidéar ar litríocht agus ar bhéaloideas na Gaeilge bhain mé amach an líofacht a chuir ar mo chumas dul le scríbhneoireacht sa teanga. Inniu, tá mé tar éis leabhar a fhoilsiú i nGaeilge cheana féin, agus tá tuilleadh ar na bacáin.

Is maith le Gearóid Denvir tagairt a dhéanamh don lá a ndúirt Garda Gaeltachta leis “nach raibh aon Ghaeilge ag an gcomputer”. Ní raibh san am seo, ach creidigí uaim go bhfuil sí ag na ríomhairí inniu. Is í an teanga a tharraing i dtreo na ríomhaireachta mé an chéad uair riamh, agus is í an teanga is mó a shamhlaím leis na ríomhairí.

 Page 1 of 4  1  2  3  4 »